Missie / Mission

21e eeuwse Culturele Hotspot

Loods 6 Community zet zich in voor een toekomstbestendige visie voor Loods 6 als gemeentelijk monument en creatief-culturele hotspot. Een inspirerende plek voor creative productie, culturele ontwikkeling en ontmoeting in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam.

21st century Cultural Hotspot 

Loods 6 Community is committed to a future-proof vision for Loods 6 as a municipal monument and creative cultural hotspot. An inspiring place for creative production, cultural development and inspiring encounters in the Eastern Docklands of Amsterdam.

Non-profit doelen

De allereerste gebruikers hebben Loods 6 35 jaar geleden opgericht met ideële culturele doelstellingen zonder winstoogmerk. Loods 6 Community wil dat Loods 6 met een eeuwigdurende erfpacht deze doelen voortzet en op een duurzame wijze borgt. Zo blijven betaalbare ruimtes beschikbaar voor kunstenaars, creatieven en culturele ondernemers in Amsterdam.

Non-profit goals

Thirty-five years ago, a group of artists founded Loods 6 based on idealistic, non-for-profit cultural objectives. Loods 6 Community demands from Foundation Loods 6 to follow these same principles, with a perpetual ground lease in order to secure a sustainable future. In this way affordable spaces will remain available for artists, creatives and cultural entrepreneurs in Amsterdam.

Cultureel profiel

Loods 6 Community zet zich in om het culturele profiel van Loods 6 te versterken en maatschappelijke impact te realiseren door te zorgen dat de publieksfunctie meer betekenis krijgt voor de directe omgeving en Amsterdam. We pleiten voor een organisatie met culturele ambities waarbij de gemeenschappelijke middelen van Loods 6 aangewend worden voor een initiërende taak als culturele programmeur en donateur voor vernieuwende activiteiten op het gebied van de kunst in de ruimste zin van het woord.

Cultural profile

Loods 6 Community is committed to strengthening the cultural profile of Loods 6 and achieving social impact by increasing relations with the neighborhood and the city of Amsterdam. We urge for an organization with cultural ambitions in which the common resources of Loods 6 are used to make the building sustainable, and for initiating cultural programs and innovative activities in the field of the arts in the broadest sense of the word.

Governance

Volgens Loods 6 Community is Loods 6 het beste gebaat bij een organisatie met een sociaal-cultureel belang, een breed bestuur en een Raad van Toezicht met SBBI-status. Ook pleit de Community voor een integere bedrijfsvoering ingericht volgens de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit én de Fair Practice Code. Deze codes zijn door een brede vertegenwoordiging van culturele en creatieve professionals opgesteld. Op die manier komt er toezicht op de kwaliteit van het bestuur, en wordt de samenwerking bevorderd met de gemeente en vele andere culturele organisaties. Het zorgt ervoor dat Loods 6 in de toekomst in de culturele ‘backbone’ van Amsterdam verankerd blijft.

Governance

According to Loods 6 Community, Loods 6 is best served by an organization with a socio-cultural interest, a broad board and a supervisory board with SBBI status. The Community also pleads for a sound operational management in accordance with the Governance Code Culture, the Code Cultural Diversity and the Fair Practice Code. These codes have been drawn up by a broad representation of cultural and creative professionals. In this way, the quality of governance is monitored and cooperation with the municipality and many other cultural organizations is guaranteed. This ensures that Loods 6 will remain anchored in the cultural backbone of Amsterdam in the future.

© 2020, Loods 6 Community